Participatie

Intern is iedereen is het erover eens. Je bent niet over een nacht ijs gegaan, alles is bestudeerd, het advies van de experts is nauwgezet opgevolgd, de risico’s zijn in beeld, de begroting klaar. Alles staat klaar voor een goede besluitvorming. En dan gebeurt het; in een storm van verontwaardiging, onbegrip en miscommunicatie gaan de hakken het zand in, er komen protesten, de pers wordt erbij gehaald, iedereen roept wat, en de doelstelling, lijkt nu verder weg dan ooit.

 

Is participatie de oplossing waarmee al dat onheil voorkomen had kunnen worden? Ja en nee. Als je op zoek bent naar een manier om besluitvorming in een beleidscyclus vlot erdoorheen te krijgen: nee. Als je open staat voor een andere manier van werken, van meet af aan, en daarbij accepteert dat er andere uitkomsten hetzelfde doel kunnen dienen: ja.

Betrokken omgeving

Participatie is noodzakelijk voor het delen van informatie, kennis, belangen en standpunten. Omdat alle partijen vroegtijdig hun ideeën, voorwaarden, alternatieven en verbetervoorstellen kunnen inbrengen kunnen deze worden meegenomen in de planvorming.

In een later stadium zullen alle stakeholders zich meer gecommitteerd voelen aan de uitkomsten. Investeren aan de voorkant verdient zich dus terug bij de uitkomst. Dit komt de kwaliteit van de besluitvorming ten goede. Participatie zorgt voor betere besluiten, meer draagvlak en snellere procedures.

duidelijke verwachtingen

Op welke wijze participatie plaatsvindt, is afhankelijk van de specifieke kenmerken van het project of activiteit en de omgeving zodat passende afspraken worden gemaakt. Vooraf helder maken hoe de rolverdeling is tussen het bestuursorgaan, participant en de initiatiefnemer(s), bakent het speelveld af en verduidelijkt spelregels. Zo voorkomen we miscommunicatie en weten we wat we van elkaar kunnen verwachten.

Wil je eens een keertje sparren met ons over een uitdagende probleemstelling en bijhorend participatieproces? Neem dan contact met ons op.