Systeemintegratie

Systeemintegratie is nodig voor een betaalbare en uitvoerbare overgang van een fossiel energiesysteem naar een hernieuwbaar energiesysteem. Belangrijke hernieuwbare energiebronnen in Nederland zijn wind en zon. Deze energiebronnen zijn discontinu in tegenstelling tot fossiele energiebronnen.

Om op jaarbasis de benodigde hoeveelheid energie op te wekken, zijn vanwege die discontinuïteit aan vermogen, nog meer windturbines en zonnepanelen nodig.
 Het nadeel van meer windturbines en zonnepanelen is dat er ten eerste veel meer grond nodig is, ten tweede dat er op momenten een groter tekort blijft of overschot aan elektriciteit is en ten derde grote uitbreiding aan de elektriciteitsinfrastructuur noodzakelijk is om netcongestie te voorkomen.

Energiesysteem van de toekomst

Oplossingen voor energietekorten en overschotten bestaan uit grootschalige energieopslag, conversie en vraag- en aanbodsturing. Voorbeelden zijn grootschalige warmteopslag, waterstofconversie en prijsdifferentiatie. Systeemintegratie is het technisch en procesmatig uitwisselen en bufferen van verschillende energiedragers, zodanig dat er een continue en betaalbare duurzame energievoorziening ontstaat.

Onze aanpak

Wij werken een technisch concept uit, stellen een businesscase op waaruit volgt welke omvang in opwek, opslag en conversie optimaal is en in welke volgorde die componenten opgesteld kunnen worden. Daarnaast voeren we gesprekken met netbeheerders en met beleidsmakers om beperkingen in wet- en regelgeving te beslechten.